บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ส คอนซอลิเดชั่น จำกัด จัดหาผลิตภัณฑ์สารเสริมคุณภาพอาหารหลากหลายชนิดที่ดีที่สุด  
เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ผลิตอาหารในประเทศไทย  

19-05-2022

5 วิธีในการปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัตว์และอาหารทะเลแช่แข็ง (Improve meat and frozen seafood quality)

ความชุ่มฉํ่าและความนุ่ม (tender meat and soften meat) เป็นสองปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลที่มีคุณภาพ น่ารับประทาน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเล