เงื่อนไขการใช้บริการ

บทนำ

เว็บไซต์นี้อาจมีเว็บไซต์และหน้าเว็บต่างๆที่ควบคุมและดำเนินการโดย บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ส คอนซอลิเดชั่น จำกัด (“ นานา”). โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารนี้อย่างละเอียดเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของคุณต่อข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้


1.กิจกรรมต้องห้าม
(1)การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลเสียต่อบุคคลภายนอก หรือ นานา หรือ การกระทำใดๆ ที่อาจทำลายความน่าเชื่อถือหรือเกียรติของบุคคลภายนอกหรือ นานา เป็นสิ่งต้องห้าม
(2)ห้าม สำเนา, ถ่ายโอน, แก้ไข, ดัดแปลง, หรือ ปรับเปลี่ยน เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน

2.การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่จะถูกจำกัดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับคุณตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลทั้งหมดของคุณที่เก็บรวบรวมโดย นานา จากเว็บไซต์นี้ อาจถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสม และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนของ นานา ซึ่งครอบคลุมถึงการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า

3.ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลการออกแบบการจัดวางเครื่องหมายโลโก้ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในที่นี้เป็นของ นานา หรือ ผู้ถือสิทธิ์ที่ นานา ได้รับอนุมัติให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการออกแบบรูปแบบเครื่องหมายโลโก้ชื่อทางการค้า, และเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม การใช้เว็บไซต์นี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ การยกเว้นกรณีการใช้งานส่วนบุคคลหรือในกรณีที่กฎหมายลิขสิทธิ์ยอมรับว่าเป็นที่ยอมรับการทำซ้ำ, คัดลอก, ดาวน์โหลดส่งถ่ายแจกจ่ายดัดแปลงการแปลและอื่นๆ ของเว็บไซต์นี้และเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือลิขสิทธิ์ คือ การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

4.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
(1)นานา ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและคุณสมบัติของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม นานา ไม่รับประกันความถูกต้องความพร้อมใช้งาน การอัปเดตหรือความปลอดภัยของข้อมูลผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการใดๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้และจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งนั้น
(2)นานา มีสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมยกเลิกหรือลบและอื่นๆ เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ นานา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก

5.ลิงค์
(1)มีบางกรณีที่ลิงก์ถูกตั้งค่าจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (เว็บไซต์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ นานา หรือ บริษัท ในเครือของ นานา และกรณีที่มีการตั้งค่าลิงก์จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม มายังเว็บไซต์นี้
ในแง่ เนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้รับการจัดการและดำเนินการโดยบุคคลที่สามและด้วยเหตุนี้ นานา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่ออันตรายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับข้อมูลสินค้าหรือบริการที่โพสต์หรือนำเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
(2)โปรดอย่าเชื่อมโยง เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก นานา ล่วงหน้า และ นานา จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้และ / หรือการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

6.กฎหมายและเขตอำนาจศาล
เงื่อนไขการใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้การตีความและการบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศไทย การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อตกลงนี้จะถูกนำไปยังศาลแขวงกรุงเทพกรุงเทพมหานครประเทศไทย